Vigtige datoer og deadlines

02-03-2019 Færdselsprøve
30-03-2019 E konkurrence
08-06-2019 Lokal konkurrence 

VEDTÆGTER

 

Vedtægter for DcH – Sæby 

§ 1  
1.1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening. 

1.2 Dens hjemsted er Frederikshavn kommune.  

§2  

2.1 Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 

2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med  landsforeningen Danmark civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer. 

§3 

3.1 Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund. Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2 Det er endvidere lokalforenings formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund. 
 
§ 4 
 
4.1 Enhver, der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2 Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen, således at medlemmer opnår de rettigheder der følger heraf.

4.3 Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. 

4.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. 
 
§ 5 

5.1 Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelse skal foreligge. Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

5.2 Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden 15. januar, kan slettes af foreningen.

5.3  Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, med mindre skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. 

5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste forenings års begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.6 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetaling af kontingent. 

§ 6 

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

6.2  Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med mindst  14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer, via email eller i de lokale dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter begæring derom er modtaget

6.3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter: 

1 Valg af dirigent
2 Beretning af lokalforeningens formand
3 Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer
4 Indkomne forslag
5 Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
6 Valg af formand
7 Valg af kasserer
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen
10 Valg  af to revisorer
11 Valg af revisor suppleanter
12 Eventuelt 
 
6.4  Enhver beslutning træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.  

6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. 

6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest tre uger før generalforsamlingen.  

6.7 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. 

6.8 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører. 
 
 § 7  

7.1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges i lige år for 2 år af gangen. Kassereren vælges i ulige år for 2 år af gangen. Ved valg i ulige år vælges 1 medlem for 2 år. Ved valg i lige år vælges 2 medlemmer for 2 år. Endvidere vælges der  2. suppleant og 2 revisorer med suppleanter - alle for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse og diæter til repræsentation i hundesagens interesse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen og mindst en af disse er formand eller næstformand. Alle medlemmer over 14 år kan vælges til bestyrelsen.  

7.2 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutninger. 

7.3 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.  Bestyrelsen kan eventuelt vedtage kvalifikationskrav. 

§ 8 

8.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udarbejdes i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden den 1. januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. 

8.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år der efter. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol. 
 

§ 9 

9.1 Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer sker gennem DcH tilmeld, bestyrelsens kan om nødvendigt fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser hvor de rettelig hører hjemme. 


§10 

10.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeføreforening.

 
§11 

11.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer i mod. 

11.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.  
Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling.  Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg. Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret. 

11.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH’s logoer. 

11.4 Skulle den blive opløst, skal ejendele, der er udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks Civile Hundeføreforening levers tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder ungdomsarbejdet i Frederikshavn kommune. 

§12 

12.1 foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Lånoptagelse, køb og salg af fast ejendom samt pantsætning dog kun efter vedtagelse på generalforsamling. Foreningen hæfter alene ved sin formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuelt gæld i foreningen 
 
 

Danmarks civile Hundeførerforening, Sæby | Solsbækvej 271 | 9300 Sæby | Telefon: 24670345 | E-mail: mail@dch-saeby.dk