Vigtige datoer og deadlines

02-03-2019 Færdselsprøve
30-03-2019 E konkurrence
08-06-2019 Lokal konkurrence 

VEDTÆGTER

§1

Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Frederikshavn kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§2

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

For at nå disse mål skal foreningen:

1. Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.

2. Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.

3. Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.

4. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.

5. Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv

6. Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver

7. Tilmelde deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH

8. Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktørere og dommere.

§3

Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening, vanærende handling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. Sker udmeldelse ikke er medlemmet pligtigt til at betale kontingent for det næste regnskabsår. Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

§4

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelse skal foreligge. Kontingentet består af 2 dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettig-heder. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer der ikke har betalt kontingent inden 15. januar, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, medmindre skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§5

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned. Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens formand, og evt udvalg.

3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.

4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand (lige år)

7. Valg af kasserer (ulige år)

8. Valg af x bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

9. Valg af x bestyrelsesmedlemmer for 1 år.

10. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

11. Valg af 2 revisorer.

12. Valg af 2 revisorsuppleanter.

13. Eventuelt.

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand senest den 1. januar.

§6

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer. Vedtægterne skal som information indsendes til formanden for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, senest 4 uger efter den generalforsamling hvor de er vedtaget.

§7

Alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance, har adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer, via email eller i de lokale dagblade. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamling afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

§9

Bestyrelsen består af formand, kassserer og 5 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges i lige år for 2 år af gangen. Kasseren vælges i ulige år for 2 år af gangen. Ved valg i ulige år vælges 1 medlem for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Ved valg i lige år vælges 2 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år. Endvidere vælges der 1., 2. og 3. suppleant og 2 revisorer med suppleanter - alle for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse og diæter til repræsentation i hundesagens interesse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer deltager i beslutningen og mindst en af disse er formand eller næstformand. Alle medlemmer over 14 år kan vælges til bestyrelsen.

§10

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal udarbejdes i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden den 1. januarog fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

§11

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuer ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger. Konkurrencer og opvisninger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav. Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser hvor de retteligt hører hjemme.

§12

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§13

Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst, skal ejendele, der er udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder ungdomsarbejdet i Frederikshavn kommune. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsens hovedbestyrelsesmedlem har sæde, til varetagelse af daglige opgaver.

§14

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Låneoptagelse, køb og salg af fast ejendom samt pantsætning dog kun efter vedtagelse på generalforsamling. Foreningen hæfter alene ved sin formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen.